Bardzo dziękuję za zainteresowanie naszym stowarzyszeniem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla osób odpowiedzialnych w IOGT Niemcy. Strony internetowe IOGT Niemcy mogą być wykorzystywane bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce skorzystać z specjalnych usług naszego stowarzyszenia za pośrednictwem naszej strony internetowej, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w IOGT Niemcy. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasze stowarzyszenie pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych informuje zainteresowane osoby o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, IOGT Niemcy wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może w zasadzie mieć luki w zakresie bezpieczeństwa, w związku z czym nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1) Definicje

Deklaracja IOGT Niemcy o ochronie danych osobowych opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu dawcy rozporządzenia w sprawie podstawowej ochrony danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych osobowych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych użytkowników i partnerów. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy z góry objaśnić użyte terminy.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

  "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez pomocy procesów automatycznych i odnoszących się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania jest oznaczeniem przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją gospodarczą, zdrowiem, preferencjami osobowymi, interesami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisywać konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator danych

  Administrator lub administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, organem władzy publicznej, agencją lub innym organem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie szczególnych kryteriów.

 • h) Przetwórcy w ramach umowy

  Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Tercja

  Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, jej woli w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2) Nazwę i adres kontrolera danych

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych:

IOGT Niemcy
Adenauerallee 45
20097 Hamburg
Niemcy
Telefon: +49-40-28407699-0
E-mail:
Strona internetowa: www.guttempler.de

3) Cookies

Strony internetowe IOGT Niemcy używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywane były pliki cookie. Umożliwia to odróżnienie odwiedzanych stron internetowych i serwerów od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana na podstawie jej unikalnego identyfikatora cookie.

IOGT Niemcy, stosując pliki cookie, może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane w interesie użytkownika. Cookies pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwiać się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełni użyteczne.

4) Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa IOGT Niemcy gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą lub system automatyczny uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log serwera. Można zarejestrować następujące elementy

 1. typy przeglądarek i używane wersje,
 2. system operacyjny używany przez system dostępu,
 3. stronę internetową, z której system dostępu do naszej strony internetowej (tzw. referrer),
 4. podstron internetowych, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej,
 5. datę i godzinę dostępu do strony internetowej,
 6. adres protokołu internetowego (adres IP),
 7. dostawcy usług internetowych dla systemu dostępu, oraz
 8. inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, IOGT Niemcy nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są raczej wymagane w celu

 1. do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej,
 2. aby zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej i reklamę dla niej,
 3. zapewnienie długoterminowej operacyjności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz
 4. dostarczenie organom ścigania informacji potrzebnych im do ścigania ataku cybernetycznego.

Dlatego też IOGT Niemcy ocenia te anonimowo gromadzone dane i informacje, zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym stowarzyszeniu, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez zainteresowaną osobę.

5) Rejestracja na naszej stronie internetowej

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest członkiem lub sponsorem IOGT Niemcy, ma ona możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe przesyłane do kontrolera danych w tym procesie są określane przez odpowiednią maskę wejściową stosowaną do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych i do jego własnych celów. Administrator danych może zorganizować udostępnienie danych jednemu lub kilku przetwarzającym dane, takim jak usługa paczkowania, którzy będą również wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi danych.

Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej administratora danych, zapisywany jest również adres IP przypisany podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, w celu umożliwienia nam zbadania popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia administratora danych. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub dane te zostaną wykorzystane do ścigania przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy temu, aby administrator danych zaoferował zawartość lub usługi osoby, której dane dotyczą, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Administrator danych dostarcza każdej osobie, której dotyczą dane, w każdej chwili i na żądanie, informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania takich danych. Cały personel administratora danych jest dostępny dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6) Subskrypcja naszego biuletynu informacyjnego

Na stronie internetowej IOGT Niemcy, użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego stowarzyszenia. Dane osobowe przekazywane do administratora danych przy zamawianiu biuletynu informacyjnego są określane przez stosowaną w tym celu maskę wprowadzania danych.

IOGT Niemcy regularnie informuje swoich użytkowników i partnerów za pomocą biuletynu informacyjnego o ofertach stowarzyszenia. Zasadniczo biuletyn naszego stowarzyszenia może być otrzymywany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy

 1. osoba zainteresowana posiada ważny adres poczty elektronicznej, oraz
 2. osoba zainteresowana rejestruje się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego.

Ze względów prawnych na adres e-mail podany po raz pierwszy przez osobę zainteresowaną w celu wysłania biuletynu zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem w ramach procedury podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail upoważnił do otrzymywania biuletynu jako osoba zainteresowana.

Przy rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do systemu komputerowego używanego przez daną osobę w momencie rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc prześledzić (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail danej osoby w późniejszym czasie, a tym samym służy prawnej ochronie administratora danych.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu informacyjnego mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania serwisu biuletynu informacyjnego lub rejestracji, jak to może mieć miejsce w przypadku zmiany oferty biuletynu informacyjnego lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę zainteresowaną. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała nam w celu wysyłki biuletynu informacyjnego, może zostać w każdej chwili odwołana. Dla celów cofnięcia zgody odpowiedni lewica jest w każdym nowym typie znaku. W każdej chwili można również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub w inny sposób poinformować o tym administratora danych.

7) Śledzenie biuletynu

Biuletyny IOGT Niemcy zawierają tzw. piksele śledzące. Pixel-code jest miniaturową grafiką osadzoną w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu i analizy pliku dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Korzystając z wbudowanego kodu pikselowego, IOGT Niemcy mogą wykryć, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której to dotyczy, oraz jakie linki w tej wiadomości e-mail zostały udostępnione przez osobę, której to dotyczy.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynie są przechowywane i oceniane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, mają prawo w każdej chwili odwołać odpowiednie oddzielne oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone w ramach procedury podwójnego opt-in. Po odwołaniu dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za ich przetwarzanie. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu informacyjnego będzie automatycznie interpretowana przez IOGT Niemcy jako odwołanie.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej.

Strona internetowa IOGT Niemcy zawiera, ze względu na przepisy prawne, informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym stowarzyszeniem oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez europejską dyrektywę i przepisy wykonawcze lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub inny właściwy prawodawca, dane osobowe są blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do uzyskania w każdej chwili, nieodpłatnie, od administratora danych, informacji o przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz kopii tych informacji. Ponadto Europejski Inspektor Ochrony Danych udzielił osobie, której dane dotyczą, dostępu do następujących informacji:

  1. cele przetwarzania
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych
  3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  4. jeżeli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu.
  5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania prowadzonego przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych
  6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  7. jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych.
  8. istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia podstawowego w sprawie ochrony danych oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane państwu trzeciemu, czy też organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazaniem danych.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do żądania bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze oświadczenia uzupełniającego.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest konieczne:

  1. Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, do którego nie są już potrzebne.
  2. Osoba, której dotyczą dane, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia podstawowego lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
  3. Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.
  4. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  5. Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
  6. Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego świadczonymi zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w sprawie ochrony danych.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn i osoba, której dane osobowe są przechowywane w IOGT Niemcy, chce, aby dane osobowe zostały usunięte, może ona w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik IOGT Niemcy zapewnia niezwłoczną realizację żądania usunięcia.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez IOGT Niemcy i jeżeli nasze stowarzyszenie jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych jako osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, IOGT Niemcy podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik IOGT Niemcy podejmuje niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, który pozwala administratorowi danych zweryfikować poprawność danych osobowych.
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  3. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  4. Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami podmiotu danych.

  Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane osobowe są przechowywane w IOGT Niemcy, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik IOGT Niemcy zapewnia ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przekazywania danych

  Każdy podmiot danych biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym maszynowo formacie. Ma on również prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały ujawnione, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO, lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

  Ponadto, korzystając z prawa do przekazywania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DSGVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora danych do innego administratora danych w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

  W celu dochodzenia prawa do przekazywania danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem IOGT Niemcy.

 • g) Prawo do odwołania się

  Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, prowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  IOGT Niemcy nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania godnego ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez IOGT Niemcy do celów naukowych, badań historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z każdym pracownikiem IOGT Niemcy lub innym pracownikiem. Osoba, której dotyczą dane, może również swobodnie korzystać ze swojego prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Automatyczne decyzje podejmowane w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie.

  Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje u niej skutki prawne lub znacząco wpływa na nią w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja ta

  1. nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub
  2. jest dopuszczona przez ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, i że ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
  3. za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Czy decyzja

  1. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub
  2. jest ono przeprowadzane za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą,

  IOGT Niemcy podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów danej osoby, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do przedstawienia swojego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z automatycznymi decyzjami, może to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

11. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Facebooka i korzystania z niego.

Kontroler danych zintegrował komponenty Facebooka na tej stronie internetowej. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych ze stowarzyszeniami. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby o przyjaźń.

Firmą operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy dostępne są poszczególne strony tej strony internetowej, które są obsługiwane przez kontroler danych i na których został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka do Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie zachęcana przez odpowiedni komponent Facebooka do pobrania reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka znajduje się na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl_PL. W ramach tego procesu technicznego Facebook uzyskuje informacje o tym, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną stronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę internetową i przez cały okres jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku danej osoby. Jeśli osoba zainteresowana kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba zainteresowana zgłosi komentarz, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową w każdym przypadku, gdy jest ona zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby informacje te zostały w ten sposób przekazane do Facebooka, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka publikowanych danych Facebooka, która jest dostępna pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie ustawienia Facebook oferuje w celu ochrony prywatności danej osoby. Ponadto, dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu zablokowania transmisji danych do Facebooka.

12. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler danych zintegrował na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza sieciowa to gromadzenie, zbieranie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy stron internetowych gromadzi dane m.in. o tym, z której strony internetowej dana osoba weszła na stronę internetową (tzw. referrers), które podstrony strony internetowej były dostępne lub jak często i jak długo była oglądana dana podstrona. Analiza stron internetowych wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler danych wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Dodatek ten jest wykorzystywany przez Google w celu skrócenia i zanonimizowania adresu IP połączenia internetowego danej osoby, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów online dla nas, pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Gdy plik cookie jest ustawiony, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler danych i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesłanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które są wykorzystywane przez Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do sporządzania zestawień prowizji.

Plik cookie jest używany do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego pochodzi dostęp oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwiać się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać w każdej chwili usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google oraz uniemożliwić ich gromadzenie. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że do Google Analytics nie mogą być przesyłane żadne dane ani informacje o odwiedzinach na stronach internetowych. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki jest odinstalowany lub dezaktywowany przez zainteresowaną osobę lub przez inną osobę znajdującą się w jej obszarze kontroli, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub reaktywowany.

Dalsze informacje oraz obowiązująca polityka prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/pl.html Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.

13. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała Google AdWords na tej stronie internetowej. Google AdWords to internetowy serwis reklamowy, który umożliwia reklamodawcom zamieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie zdefiniować słowa kluczowe, które będą wykorzystywane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu wyszukania odpowiedniego słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google, reklamy są rozprowadzane na tematyczne strony internetowe za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Firma świadcząca usługi Google AdWords to Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google, a także poprzez wyświetlanie reklam firm trzecich na naszej stronie internetowej.

Firma świadcząca usługi Google AdWords to Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google, a także poprzez wyświetlanie reklam firm trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli zainteresowana osoba dotrze na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tzw. plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie informatycznym zainteresowanej osoby przez Google. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Plik cookie służący do konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik ten jest wykorzystywany do śledzenia, czy pewne podstrony, takie jak koszyk systemu sklepu internetowego, są dostępne na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwertujący umożliwia nam i Google śledzenie, czy osoba, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords wygenerowała obrót, tzn. dokonała zakupu lub go anulowała.

Dane i informacje zbierane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasze stowarzyszenie, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji danej osoby.

Pliki cookie służące do konwersji są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google może ujawnić zgromadzone w ten sposób dane osobowe osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwiać się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google AdWords może zostać w każdej chwili usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie związanej z zainteresowaniami ze strony Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z dowolnej przeglądarki internetowej, z której korzysta, i dokonać tam pożądanych ustawień.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

14) Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania map Google Maps.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps do wyświetlania interaktywnych map i tworzenia kierunków. Google Maps to usługa mapowa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Korzystając z Google Maps, informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym adres IP i adres początkowy wpisany w ramach funkcji planowania trasy, mogą być przekazywane do Google w USA. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i jest przez nią zintegrowana ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszym stanem wiedzy, są to przynajmniej następujące dane:

 • datę i godzinę wizyty na danej stronie internetowej,
 • Adres internetowy lub adres URL strony internetowej, do której uzyskano dostęp,
 • Adres IP, adres startowy wprowadzony podczas planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie możemy ponosić za to żadnej odpowiedzialności.
Jeśli nie chcesz, aby Google zbierał, przetwarzał lub wykorzystywał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wyłączyć JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W takim przypadku nie można jednak korzystać z funkcji wyświetlania mapy.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony jego prywatności można znaleźć w informacjach Google dotyczących ochrony danych (https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/).

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google Maps Routing w sposób i w celach określonych powyżej.

15. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Twittera i jego stosowania.

Kontroler danych zintegrował komponenty Twittera z tą stroną internetową. Twitter jest wielojęzyczną, publicznie dostępną usługą mikroblogowania, w ramach której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, tj. krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, również dla osób niezarejestrowanych na Twitterze. Jednak tweety są również wyświetlane tak zwanym zwolennikom danego użytkownika. Naśladowcy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Każdorazowo po wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwaną przez kontroler danych, na której zintegrowano komponent Twittera (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Twittera o pobranie z Twittera reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons . W ramach tego procesu technicznego Twitter uzyskuje informacje o tym, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, aby uczynić ją znaną w świecie cyfrowym i zwiększyć liczbę odwiedzających.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną stronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę internetową i przez cały okres jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera danej osoby. Jeśli dana osoba kliknie na jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą stroną internetową, przesłane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera danej osoby oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzyma informację za pośrednictwem komponentu Twittera, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie co dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Twittera, czy też nie. Jeśli osoba, której dotyczą dane, nie chce w ten sposób przekazywać tych informacji Twitterowi, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Aktualna polityka prywatności Twittera znajduje się na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

Twitter всегда будет получать через компонент Twitter информацию о том, что соответствующее лицо посетило наш веб-сайт, если соответствующее лицо вошло в Twitter одновременно с доступом к нашему веб-сайту, независимо от того, нажимает ли соответствующее лицо на компонент Twitter или нет. Если субъект данных не желает таким образом передавать эту информацию в Twitter, он или она может предотвратить передачу, выйдя из своего аккаунта Twitter перед входом на наш сайт.

С текущей политикой конфиденциальности Twitter можно ознакомиться на сайте https://twitter.com/privacy?lang=en.

16. Polityka prywatności w zakresie korzystania i korzystania z serwisu YouTube

Kontroler danych zintegrował komponenty YouTube z tą stroną internetową. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom filmów zamieszczanie filmów, a innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie ich. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także wideoklipów, zwiastunów czy filmów zrealizowanych przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy komponent YouTube (film wideo YouTube) zostanie zintegrowany z jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwaną przez kontroler danych, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie zachęcana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują informacje o tym, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą wideo z YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google otrzymają za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową w każdym przypadku, gdy jest ona zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na film wideo z YouTube, czy też nie. Jeśli podmiot danych nie chce, aby YouTube i Google otrzymywały takie informacje, może zapobiec transmisji, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube przepisy o ochronie danych osobowych, które są dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

17) Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 I litera a DSGVO służy naszemu stowarzyszeniu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub wynagrodzenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b) DSGVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze stowarzyszenie podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c) DSGVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego nazwisko, wiek, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I d DSGVO.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 pkt I lit. f) DSGVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla zabezpieczenia słusznych interesów naszego stowarzyszenia lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 DSGVO).

18. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowanym przez administratora danych lub osobę trzecią.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

19) Czas trwania przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni okres przechowywania danych osobowych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia kontraktu.

20. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczności zawarcia umowy; obowiązku przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; ewentualnych konsekwencji nieprzekazania danych osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy).

Czasami konieczne może okazać się zawarcie umowy, zgodnie z którą osoba zainteresowana udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasze stowarzyszenie zawrze z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą.

Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik w każdym przypadku poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

21. Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialne stowarzyszenie powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.